Se webversjon

PRESSEMELDING

4. APRIL 2017

Sjømat stadig viktigere for landet

Verdiskapingen fra sjømatnæringen er nå tre ganger større enn den var for ti år siden. I 2016 var bidraget til Norges BNP hele 93 milliarder kroner, viser tall fra Sintef Ocean.

Den norske sjømatbransjen samles i Tromsø denne uka, og den store deltakelsen er et utrykk for at fiskeri, havbruk og den voksende leverandørsektoren blir stadig viktigere for landet. Det er særlig verdiskapingen i havbruk som har økt betydelig fra 2015 til 2016, men også villfangstsektoren har økt sitt verdiskapingsbidrag betydelig.

Styreleder Inger-Marie Sperre i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge er ikke overrasket.
- Det er stor etterspørsel etter norsk sjømat på verdensmarkedene, og kronekursen gjør det ekstra gunstig å drive med eksport nå. Mange som peker på sjømat som en av de viktigste næringene for landet vårt, og det er avgjørende at alle gode krefter bidrar til at fiskeri og havbruk utvikles videre, sier Sperre.

Norsk sjømat selges på markeder over hele verden. Inger-Marie Sperre som selv driver fiskeeksport peker på at Norge er helt avhengig av god adgang til markedene i Europa og andre regioner. Utviklingen med politisk uro i mange land, økt proteksjonisme og handelshindringer er tegn på at årene som kommer kan bli mer krevende for eksportørene. Det krever at politikerne er oppmerksomme på utfordringene som sjømatnæringen møter.

Usikkerheten på verdensmarkedene med Brexit og skiftende politiske vinder i Europa og USA er også et tema når Sjømat Norge arrangerer årskonferanse og generalforsamling i Tromsø denne uka. Både fiskeriminster Per Sandberg og EU- og EØS-minister Frank Bakke-Jensen deltar på arrangementet som samler sentrale politikere, bransjefolk og andre sjømatinteresserte fra hele landet.

- Dette er viktige tema for vår næring. Det er avgjørende at Norge fører en næringspolitikk som arbeider for god markedsadgang, og som også sikrer at næringen gis mulighet til å øke aktiviteten og tilførselen av sjømat. Det at havbrukssektoren kan vise til ekstra høy verdiskaping henger nok delvis sammen med at Norge ikke produserer nok til å dekke etterspørselsveksten og dermed går prisene opp, sier Sperre.

Sintef-tallene viser også at sjømatnæringen inkludert ringvirkinger i annet næringsliv står for over 55.000 årsverk. Det er på det høyeste nivået siden målingene startet
i 2004. I fjor var det riktig nok en svak nedgang – som skyldes nedgang i ringvirkningseffekter. Utflating av ringvirkningseffekter fra sjømatnæringen skyldes i hovedsak manglende volumvekst i havbrukssektoren og stabile totalvolum fra den fangstbaserte delen av næringa, ifølge tallene fra Sintef Ocean.

* * *

Verdiskaping er den verdien en sitter igjen med etter å ha trukket i fra kostnader knyttet til forbruk av varer og tjenester i produksjonsprosessen. Verdiskaping måler merverdi som fordeler seg typisk til arbeidstakere, kapitaleiere og staten.Ytterligere kommentarer:
Styreleder Inger-Marie Sperre (Sjømat Norge), tlf. 924 03 932
Seniorrådgiver Roger Richardsen (Sintef Ocean), tlf. 907 83 543


(Klikk på bildet for større versjon) KILDE: Sintef Ocean
Sjømat Norge (tidligere FHL) er en medlemsstyrt organisasjon som arbeider for å sikre gode rammebetingelser for den norske fiskeri- og havbruksnæringen. Medlemmene består av omlag 500 bedrifter med 12.000 ansatte innen fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon og biomarin industri. Sjømat Norge er en landsforening i NHO.
Postadresse:
Postboks 5471
Majorstuen,
0305 OSLO
Besøksadresse:
Næringslivets Hus
Middelthunsgt 27
Se kart
Kontaktinfo:
Tlf: 99 11 00 00
Fax: 23 08 87 31
firmapost@sjomatnorge.no